Trwa nabór na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej organizowane ramach projektu pn. „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach POWER 2014-2020 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami: Uczelnią Korczaka i Uniwersytetem Szczecińskim.

Szkolenia dają możliwość rozwoju i poszerzenia kompetencji niezbędnych przy wykonywaniu pracy socjalnej w następującej tematyce:

 1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 2. Prowadzenie pracy socjalnej – realizacja projektu socjalnego
 3. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną – nowe formy wsparcia środowiskowego (zajęcia warsztatowe)
 4. Procedura przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
 5. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego podczas wykonywania zadań – szkolenie z elementami samoobrony
 6. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności i jej rodziną (zajęcia warsztatowe)
 7. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z rodziną oparta na holistycznym rozwiązywaniu problemów (zajęcia warsztatowe)
 8. Metody i techniki pracy socjalnej – Jak prowadzić rozmowę z trudnymi osobami? (zajęcia warsztatowe)
 9. Praca z przypadkiem w oparciu o nowatorskie techniki w pracy socjalnej (dialog motywujący, coaching, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach)
 10. Pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza potrzeb środowiska lokalnego w pracy socjalnej
 11. Tworzenie katalogu usług w społeczności lokalnej

Ponadto pracownicy socjalni mogą skorzystać z udziału w superwizji indywidualnej lub grupowej.

W projekcie zapewniono także pokrycie kosztów materiałów i pomocy dydaktycznych, noclegu oraz przejazdu uczestników, w sytuacji gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Szkolenia mogą odbywać się również on-line.

Rekrutacja prowadzona będzie do końca lutego 2022 roku przez Uczelnię Korczaka w Warszawie.

Szczegółowe informacje, w tym formularze rekrutacyjne można z uzyskać:

https://uczelniakorczaka.pl/nowe-szkolenia-dla-pracownikow-socjalnych

Skip to content