Serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń na szkolenia organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszeń należy dokonać w pierwszej kolejności za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie należy dostarczyć formularz w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 04 marca 2022 roku (decyduje data wpływu do ROPS). UWAGA – Warunkiem kwalifikacji osoby do projektu jest złożenie papierowej wersji formularza zgłoszeniowego!

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 forma realizacji szkolenia, termin oraz ilość osób biorąca udział w danej formie wsparcia będzie uzależniona od panujących obostrzeń i wytycznych w zakresie organizacji szkoleń na danym obszarze. Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznej formy szkolenia wraz z harmonogramem będą przekazywane osobom zakwalifikowanym na szkolenie po zakończeniu procesu rekrutacji oraz aktualizowane na bieżąco w przypadku zmiany warunków wpływających na sposób organizacji danej formy wsparcia.

Miejsce realizacji szkolenia: Katowice/Piekary Śląskie, jednak z uwagi na Państwa bezpieczeństwo dopuszcza się również możliwość szkolenia organizowanego w formie zdalnej. Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń, trenerów i wstępnych terminów oraz planowanych miejsc przeprowadzenia szkolenia.
Aktualnie prowadzony jest nabór do udziału w następujących szkoleniach:

 1. Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc:
  – Termin realizacji: 29.04.2022 r.
  – Miejsce realizacji: szkolenie organizowane w formie stacjonarnej, dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.
 2. Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności:
  – Termin realizacji: 09.03.2022 r..
  – Miejsce realizacji: szkolenie organizowane w formie stacjonarnej, dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.
 3. Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy i ŚDS:
  – Terminy realizacji: 14.04.2022 r., 27.04.2022 r. – Katowice/Piekary Śląskie
  – Miejsce realizacji: szkolenie organizowane w formie stacjonarnej, dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Grupa docelowa: pracownicy socjalni oraz terapeuci zatrudnieni w Ośrodkach Wsparcia i pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS, GOPS, MOPS, MOPR, PCPR. Szkolenie wskazane przede wszystkim dla pracowników ośrodków wsparcia z terenu województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje nt.:

Ważne dokumenty – Zapoznaj się:

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tczarnocki@rops-katowice.pl lub pod numerem telefonu 32 730 68 85.

Uwaga! Każdy uczestnik szkolenia, biorący udział w spotkaniu stacjonarnym, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia na temat stanu zdrowia oraz do podania informacji w zakresie przyjęcia szczepienia. W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które:

W ciągu ostatnich 10 dni nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.
Ani one, jak również nikt z członków ich najbliższej rodziny nie będzie przebywał na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Ich stan zdrowia będzie dobry – nie będą przejawiały żadnych widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
W okresie ostatnich 10 dni przed szkoleniem nikt z członków ich najbliższej rodziny nie będzie przejawiał żadnych widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

Jestem/nie jestem/odmawiam podania informacji* – zaszczepiony przeciwko COVID-19.
Zobowiązuje się uczestników do poinformowania Organizatora szkolenia o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa SARS-CoV-2 po odbyciu szkolenia oraz do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania spotkania procedur związanych z reżimem sanitarnym.

 

Skip to content