Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”

sie 10, 2020 | Aktualności

Cele projektu i planowane efekty

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Fundacją Flexi Mind, w ramach Osi priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5: Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizuje projekt partnerski pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych pracowników/pracownic instytucji pomocy i integracji społecznej wykonujących zadania na terenie makroregionu II, obejmującego województwa: śląskie, opolskie i małopolskie, poprzez przeprowadzenie szkoleń z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

W ramach projektu wsparciem szkoleniowym objętych zostanie łącznie 2 020 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym 1 140 osób wykonujących zadania na terenie województw małopolskiego i opolskiego oraz 880 osób realizujących zadania na terenie województwa śląskiego.

Grupy docelowe projektu

Wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane jest do:

  • pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w OPS, MOPS, MOPR oraz PCPR, realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej;
  • pracowników socjalnych i kierowników lub koordynatorów działów/zespołów terapeutyczno-opiekuńczych zatrudnionych w domach pomocy społecznej, realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej;
  • pracowników socjalnych oraz terapeutów zatrudnionych w ośrodkach wsparcia, realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2022 roku.

Wartość projektu

Łączna wartość projektu wynosi 1 007 997,60 zł, z czego 849 540,38 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content