Praktyczne aspekty organizowania schronienia dla osób bezdomnych przez jednostkę samorządu terytorialnego w świetle wymogów standaryzacji placówek dla osób bezdomnych.

UCZESTNICY: pracownicy ośrodków wsparcia takich jak: ogrzewalni, noclegowni, schroniska, schroniska
z usługami opiekuńczymi, itp.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA:

Grupa I – 27 listopada 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946),

Grupa II – 28 listopada 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

PROWADZĄCY: Jacek Marciniak – politolog, trener z wieloletnim doświadczeniem. Od ponad 20 lat jest kierownikiem Działu ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Pomaga osobom najbardziej społecznie wykluczonym. Nie daje gotowych rozwiązań lecz wskazuje drogę, którą można wybrać. Działa także społecznie w ramach organizacji pozarządowych oraz pomaga jako terapeuta ds. uzależnień.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 • Sposób wyłaniania przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotów z którymi mogą zawierać umowy na realizację zadania dotyczącego zapewnienia schronienia,
 • Zawieranie umów dotyczących zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, wynikającego z obowiązku realizacji zadania własnego gminy w formie: Ogrzewalni, Noclegowni, Schroniska, Schroniska z Usługami Opiekuńczymi,
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bieżącej kontroli spełnienia standardów (w tym kwalifikacji personelu), przez podmioty działające na ich zlecenie,
 • Praktyczne aspekty zawierania kontraktów socjalnych oraz Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności w placówkach dla osób Bezdomnych w świetle standaryzacji placówek dla osób bezdomnych – dobre praktyki,
 • Praktyczne aspekty współpracy instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych ze służbą zdrowia w obszarze przyjmowania po hospitalizacji osób bezdomnych do placówek zapewniających schronienie w świetle standaryzacji placówek dla osób bezdomnych – dobre praktyki,
 • Praktyczne aspekty budowania spójnego systemu przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności w oparciu o partnerstwo międzysektorowe jako kluczowe rozwiązanie przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności – dobre praktyki.

REKRUTACJA:

 • Liczba uczestników – maksymalnie 25 w każdej grupie szkoleniowej,
 • O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Kodeks Postępowania Administracyjnego w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.

UCZESTNICY: : pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA:

Grupa I – 24 października 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946),

Grupa II – 25 października 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946),

Grupa III – 08 listopada 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946),

Grupa IV – 19 listopada 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946),

Grupa V – 21 listopada 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946),

Grupa VI – 22 listopada 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

PROWADZĄCY: Maciej Kasperowicz – prawnik, wykładowca, trener. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa administracyjnego (KPA), ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy i in. dla przedsiębiorstw prywatnych i administracji publicznej. Jest także autorem wielu artykułów i publikacji związanych z prawem pracy, prawem cywilnym i prawem administracyjnym. Prowadził w Dzienniku Gazecie Prawnej, Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 • Zagadnienia ogólne,
  • Zakres obowiązywania kpa po nowelizacji,
  • Pojęcie sprawy administracyjnej,
  • Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego,
  • Ogólne zasady postępowania administracyjnego po nowelizacji. Nowe zasady ogólne i ich praktyczne znaczenie dla organu (zasada przyjaznej interpretacji prawa, zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności, zasada pewności prawa, zasada współdziałania organów dla dobra postępowania, zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych),
  • Zasada pisemności postępowania po zmianach z kwietnia 2018 r. (art. 14),
  • Ocena działania urzędów i pracowników tych urzędów – nowy art. 14a,
  • Pojęcie interesu w kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić
   w różnych postępowaniach i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych,
  • Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania,
  • Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym,
  • Konsekwencje naruszeń zasad ogólnych postępowania,
  • Strona postępowania administracyjnego. Przedstawiciel i pełnomocnik strony,
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego,
 • Postępowanie przed organem I instancji,
 • Akta sprawy – pisemny charakter postępowania,
 • Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu,
 • Postępowanie odwoławcze,
 • Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia,
 • Administracyjna kara pieniężna – zasady nakładania lub wymierzania kary i udzielania ulg w jej wykonaniu.

REKRUTACJA:

 • Liczba uczestników – maksymalnie 25 w każdej grupie szkoleniowej,
 • O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Problematyka seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

UCZESTNICY: pracownicy domów pomocy społecznej

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA:

Grupa I – 19 listopada 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946),

Grupa II – 21 listopada 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

PROWADZĄCY: Tomasz Kulig – psycholog, trener z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz osobami dorosłymi, głównie z pracownikami instytucji pomocowych. Specjalizuje się w tematach związanych z seksualnością, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie czy efektywnym wykorzystywaniu narzędzi w pracy z osobami korzystającymi z usług pomocy społecznej.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 • Zachowania agresywne i autoagresywne osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi,
 • Rozwój psychoseksualny i potrzeby psychiczne człowieka,
 • Poglądy na seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • Edukacja seksualna osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Modyfikowanie niepożądanych zachowań seksualnych oraz problemy związane z zaspakajaniem potrzeb seksualnych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

REKRUTACJA:

 • Liczba uczestników – maksymalnie 25 w każdej grupie szkoleniowej,
 • O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Tworzenie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańca.

UCZESTNICY: pracownicy domów pomocy społecznej

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA:

Grupa I – 18 listopada 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946),

Grupa II – 20 listopada 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946),

Grupa III – 22 listopada 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946),

Grupa IV – 25 listopada 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

PROWADZĄCY: Tomasz Kulig – psycholog, trener z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz osobami dorosłymi, głównie z pracownikami instytucji pomocowych. Specjalizuje się w takich tematach jak przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, efektywna realizacja planów wsparcia czy efektywne wykorzystywanie narzędzi w pracy z osobami korzystającymi z usług pomocy społecznej.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 • Diagnoza sytuacji i potrzeb mieszkańca,
  • potrzeby człowieka a działalność DPS, rodzaje potrzeb, specyfika funkcjonowania mieszkańca w DPS,
  • diagnozowanie potrzeb mieszkańca w DPS, cel diagnozy, struktura, sposób, interdyscyplinarny charakter diagnozy,
 • Tworzenie interdyscyplinarnej diagnozy,
 • Struktura planu wsparcia,
 • Obszary planu wsparcia,
 • Sposób tworzenia Indywidualnych planów wsparcia mieszkańca – warsztat,
  • Diagnoza problemów mieszkańca,
  • Tworzenie hierarchii problemów,
  • Wyznaczanie celów pracy terapeutycznej,
  • Planowanie działań terapeutycznych,
  • Wyznaczanie sposobu realizacji zadań,
 • Ocena realizacji IPW.

REKRUTACJA:

 • Liczba uczestników – maksymalnie 25 w każdej grupie szkoleniowej,
 • O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Arteterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi- warsztaty

Warsztaty skierowane są do terapeutów zajęciowych, terapeutów, opiekunów, pracowników DPS, WTZ i innych jednostek: 28 października 2019r. godz. 09:00 -15:00 – CUS Piekary Śląskie, sala konferencyjna, ul. Kusocińskiego 4

„Arteterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi- warsztaty”

UCZESTNICY: terapeuci zajęciowi, terapeuci, opiekunowie, pracownicy DPS, WTZ i innych jednostek

PROWADZĄCA: Joanna Jeleniewska – arteterapeutka, plastyk, szkoleniowiec

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6 godzin szkoleniowych

PROGRAM SZKOLENIA:

Arteterapia – definicja, rodzaje
Terapia zajęciowa a arteterapia – podobieństwa i różnice
Terapia ekspresyjna i podejście multimodalne – przykłady zajęć
Podsumowanie i zakończenie

REKRUTACJA:

liczba Uczestników – maksymalnie 20 osób

max po 2 osoby na DPS

o udziale decyduje kolejność zgłoszeń !!

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH PROSZONE SĄ O ZABRANIE ZE SOBĄ STROJU ROBOCZEGO, KTÓRY POZWOLI SWOBODNIE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH.

Skip to content